Stanovy SOFTu

Ve formátu pdf si můžete stáhnout zde 


 

 1. Základní ustanovení

 1. Společnost rodinných a systemických terapeutů SOFT (Society of Family Therapy) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 2. Název sdružení: SOFT, o.s.

 3. Sídlo sdružení: V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5

 4. IČ: 67798373

 1. Předmět činnosti

 1. SOFT je národní střešní organizací rodinných a sytemických terapeutů v České republice.

 2. Sdružuje odborníky různých profesí pracující v oblasti rodinné a systemické terapie a zastupuje jejich zájmy v mezinárodních organizacích.

 3. SOFT vytváří národní standardy rodinné terapie, zajišťuje akreditační proces, pečuje o vzdělávání v rodinné a systemické terapii. Dále podporuje publikační činnost, výzkumné programy, pořádání přednášek, sympozií.

 1. Orgány sdružení

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Svolává ji výbor nejméně 1× ročně nebo je svolána na základě písemného návrhu alespoň jedné čtvrtiny členů, a to do tří měsíců od doručení tohoto návrhu výboru.

 2. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné poloviny všech členů.

 3. Není-li valná hromada usnášeníschopná, může výbor svolat náhradní valnou hromadu, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 4. Valná hromada rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou přítomných členů.

 5. Valná hromada zejména

  1. projednává zprávu o činnosti a hospodaření za předchozí období,

  2. stanovuje výši členských příspěvků na další období,

  3. volí členy orgánů SOFT,

  4. schvaluje změnu stanov.

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení a řídí činnost SOFT v období mezi valnými hromadami.

 2. Výbor má lichý počet členů, nejméně 3.

 3. Členové výboru si volí ze svého středu předsedu, který je statutárním orgánem sdružení.

 4. Funkční období členů výboru je 4-leté.

 5. Schůzi výboru svolává předseda podle potřeby nebo na žádost ostatních členů výboru.

 6. Výbor předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období.

Odborná rada

 1. Odborná rada (dále jen OR) vytváří standardy systemické a rodinné terapie, zajišťuje akreditační proces a řeší etické otázky spojené s činností rodinného a systemického terapeuta SOFT.

 2. OR má lichý počet členů (nejméně tři) a je volena valnou hromadou.

 3. Členové OR si volí ze svého středu předsedu.

 4. Funkční období členů OR je 4-leté.

 5. Kandidáty mohou navrhovat kromě členů také další odborné společnosti a vzdělávací instituty působící v oblasti systemické a rodinné terapie.

 6. Člen OR musí být držitelem Certifikátu rodinného a systemického terapeuta a nemůže být zároveň členem výboru SOFT.

Národní delegát

 1. Národní delegát pro kontakt s mezinárodními organizacemi rodinných a systemických terapeutů jsou navrhováni výborem a OR a schvalováni valnou hromadou.

 2. Funkční období národního delegáta je 4-leté.

 3. Národní delegát se účastní schůzí výboru a OR podle potřeby.

 1. Majetkové poměry a hospodaření

 1. Příjmy a majetek sdružení jsou dány:

  1. členskými příspěvky

  2. z činnosti SOFT v rámci naplňování svého poslání

  3. dotacemi

  4. dary

 2. Nakládání s majetkem se řídí obecně platnými závaznými právními předpisy.

 3. S prostředky sdružení disponuje výbor na základě jednomyslné shody svých členů.

 1. Členství ve sdružení, práva a povinnosti

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která profesionálně působí v oblasti systemické rodinné terapie nebo se na toto působení systematicky připravuje a souhlasí se stanovami sdružení. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem a po zaplacení členského příspěvku.

 2. Členství ve sdružení zaniká: úmrtím, písemně oznámeným vystoupením nebo zánikem sdružení.

 3. Základní práva a povinnosti členů – člen má zejména

  1. právo podílet se na činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení, a to i formou per rollam

  2. povinnost napomáhat dle svých možností činnosti sdružení a platit pravidelně roční členský příspěvek ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady.

 1. Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká

  1. usnesením valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením.

  2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.

 1. Majetkové vypořádání po zániku sdružení

 1. Po vypořádání závazků a pohledávek zbylý majetek sdružení přejde na jiné občanské sdružení, které má v náplni podobný předmět činnosti.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy, které nahrazují v plném rozsahu stanovy předcházející ze dne 27. dubna 2007, schválila valná hromada dne 12.11.2010.

 2. Změny a doplňky těchto stanov lze provést pouze po schválení valnou hromadou.