Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů - pro členy SOFTu

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“)

 1. Uděluji tímto souhlas spolku SOFT, z. s., se sídlem V úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha, IČ: 677 98 373, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 9506 (dále jen „Správce“), aby zpracovával tyto mé osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • název a adresa pracoviště
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • působení v oblasti rodinné systemické terapie

(dále jen „Osobní údaje“)

a to za účelem

a) pro vnitřní potřeby spolku, k zajištění jeho činnosti,

b) rozesílání informačních emailů o činnosti spolku a spolupracujících společností členům

 1. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání členství a dále 3 roky po skončení členství ve spolku.
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu odvolat.
 3. Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:
 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - pro žadatele o akreditaci terapeuta / supervizora

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“)

 1. Uděluji tímto souhlas spolku SOFT, z. s., se sídlem V úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha, IČ: 677 98 373, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 9506 (dále jen „Správce“), aby zpracovával tyto mé osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • název a adresa pracoviště
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • informace o dosaženém vzdělání

(dále jen „Osobní údaje“)

a to za účelem

a) pro vnitřní potřeby spolku, k zajištění jeho činnosti,

b) rozesílání informačních emailů o činnosti spolku a spolupracujících společností členům

c) akreditace rodinných terapeutů a vedení Seznamu akreditovaných rodinných terapeutů

 1. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání akreditace a dále 3 roky po skončení akreditace ve spolku.
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu odvolat.
 3. Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:
 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je spolek SOFT z. s., sídlem V úvalu 84/1, Motol,150 00 Praha , IČO: 677 98 373 , zapsaný v rejstříku spolků vedením Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L9506 (dále jen „Správce“)

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

Správce osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účely:

1) zajištění spolkové činnosti v souladu s účelem spolku (dále jen činnost),

2) evidence členů, mimo jiné za účelem výběru členských příspěvků,

3) vedení Seznamu akreditovaných rodinných terapeutů a Seznamu supervizorů rodinné terapie

4) kontaktování člena při zajištění činnosti a v návaznosti na ní (např. organizační a jiné informace k činnosti spolku.),

5) evidence účastníků akcí pořádaných spolkem,

6) kontaktování účastníků akcí (rozesílání pozvánek na vzdělávácí akce a organizačních informací k činoosti spolku)

7) poskytnutí údajů orgánům státu při plnění povinností spolku vyplývajících z právních předpisů,

 

Správce zpracovává o členovi, akreditovaném terapeutovi a akreditovaném supervizorovi tyto osobní údaje:

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště;

b) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mai, popř. další obdobné údaje;

c) údaje o dosaženém vzdělání;

d) běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti pro vnitřní potřeby spolku;

e) kontaktní údaje pro marketingové a další informační účely (např. zasílání informací o dalších nabídkách a produktech, oznámení a pozvánek nad rámec běžné činnosti).

 

Správce zpracovává o členech, akreditovaných terapeutech a supervizorech, u kterých k tomu byl udělen spolku zvlášť souhlas, i tyto údaje:

f) další podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), sloužící k dokumentaci a propagaci činnosti nad rámec vnitřní potřeby spolku, zejména za účelem pozdější propagace spolku v tištěných i multimediálních mediích (časopis, web, sociální sítě…), dokumentaci činnosti atd.

 

Osobní údaje člena, akreditovaného terapeuta a supervizora jsou zpracovávány z důvodu plnění závazků správce vůči členovi spolku (plnění smlouvy), z důvodu plnění zákonných povinností správce (vedení účetní evidence....), na základě oprávněného zájmu spolku na jejich zpracování nebo se souhlasem člena .

Správce zpracovává o účastnících vzdělávacích akcí tyto osobní údaje:

a) identifikační údaje – jméno, příjmení;

b) kontaktní údaje – emailová adresa, popř. telefonní číslo pro marketingové a informační účely (např. zasílání informací o dalších nabídkách a produktech, oznámení a pozvánek nad rámec běžné činnosti);

c) běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci vzdělávací akce, sloužící k dokumentaci a propagaci činnosti nad rámec vnitřní potřeby    spolku, zejména za účelem pozdější propagace spolku v tištěných i multimediálních mediích (časopis, web, sociální sítě…), dokumentaci činnosti atd.;

Osobní údaje účastníka vzdělávací akce jsou zpracovávány z důvodu plnění závazků správce vůči účastníkovi (plnění smlouvy), z důvodu plnění zákonných povinností správce (vedení účetní evidence....), na základě oprávněného zájmu spolku na jejich zpracování nebo se souhlasem účastníka.

 

Podmínky zpracování, informace o zpracování a práva subjektu údajů

K osobním údajům členů spolku má přístup pouze omezený počet osob, a to členové Výboru a

Odborné rady SOFTu a Jitka Motýlová, sekretářka.

Správce může v přiměřeném rozsahu a v souladu s účelem zpracování osobních údajů zveřejnit osobní údaje členů, kteří vykonávají funkce v orgánech spolku.

Osobní údaje mohou být zpracovány kromě správcem i jím pověřenými zpracovateli, a to za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

Člen, akreditovaný terapeut a supervizor rodinné terapie je povinen poskytnout správci pouze úplné a pravdivé identifikační a kontaktní údaje. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost Správce. V případě neposkytnutí těchto údajů člen nemůže být přijat za člena spolku nebo být akreditován. Poskytnutí ostatních osobních údajů je dobrovolné. Souhlas s bodem e) a f) (viz shora) není pro existenci členství nutný, případně je možné jej odvolat pro konkrétní záznam či obecně, aniž by to byl důvod k ukončení členství.

Na základě písemné žádosti člena, akreditovaného terapeuta a supervizora rodinné terapie je správce povinen poskytnout mu informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.

Pokud se člen, akreditovaný terapeut, supervizor rodinné terapie domnívá, že jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat Správce či dalšího příjemce o vysvětlení; (ii) požádat, aby jakýkoli Správce, či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; (iii) obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů; (iv) požadovat opravu osobních údajů v souladu s Nařízením; (v) v případě použití údajů pro marketingové a informační účely má člen právo vznést ke správci námitku.

V případě potřeby předání osobních údajů do státu mimo Evropskou unii (např. z důvodu účasti člena na zahraniční akci mimo EU pořádané zahraničním partnerem správce), je postupováno individuálně a člen je pro takový případ požádán o udělení zvláštního souhlasu.

Člen, akreditovaný terapeut, supervizor rodinné terapie má právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo na výmaz těchto údajů v souladu s Nařízením. Dále má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Správcem.

 

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu členství či akreditace a dále 3 roky po zániku členství ve spolku či ukončení akreditace. Za účelem uchovávání informací o historii činnosti spolku z důvodů uvedených dále, je možné Správci udělit souhlas se zpracováním vybraných údajů i po ukončení členství a uplynutí dalších zákonných důvodů, a to po dobu, po kterou budou tyto údaje relevantní ve vztahu k těmto účelům

a) vytváření a zveřejňování souhrnných zpráv o historii spolku za účelem propagace spolku a informování veřejnosti o spolku,

b) anonymizace za účelem zpracovávání statistik k činnostem spolku, nejdéle však po dobu 10 let po skončení členství ve spolku.

 

I v případě, že člen neudělil souhlas se zpracováním osobních údajů po skončení členství, některé údaje jsou správcem zpracovávány i po skončení členství či akreditace na základě právních povinností (zejména archivace účetních dokladů), a to po dobu, která je stanovena právními předpisy.