Členství v SOFTu

SOFT sdružuje profesionály, kteří působí v oblasti systemické rodinné terapie nebo se na toto působení připravují.

Práva a povinnosti člena

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která profesionálně působí v oblasti systemické rodinné terapie nebo se na toto působení systematicky připravuje a souhlasí se stanovami sdružení. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem a po zaplacení členského příspěvku.

 2. Člen souhlasí se zpracováním osboních údajů.

 3. Členství ve sdružení zaniká: úmrtím, písemně oznámeným vystoupením nebo zánikem sdružení.

 4. Základní práva a povinnosti členů – člen má zejména

  1. právo podílet se na činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení, a to i formou per rollam

  2. povinnost napomáhat dle svých možností činnosti sdružení a platit pravidelně roční členský příspěvek ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady.

(Stanovy SOFT, článek 5: Členství ve sdružení, práva a povinnosti)

Jak se přihlásit

 1. Vyplňte a odešlete přihlášku, výbor ji projedná a oznámí vám výsledek.
 2. Pokud bude Vaše přihláška schválena, poukažte členský příspěvek ve výši 350 Kč na konto 2200 715 827 / 2010 (číslo účtu pište bez mezer).
 3. Důležité! Do zprávy pro příjemce napište své jméno, abychom mohli Vaši platbu identifikovat.

Přihláška

Přihlášku za člena SOFTu můžete vyplnit na této stránce