Mgr. Barbora Považanová a PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

Mgr. Barbora Považanová a PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

Barbora Považanová
Autorka je doktorandkou na katedre psychológie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Študuje pedagogickú psychológiu a výskumne sa zaoberá hodnotami. Zaujíma sa o psychológiu morálky a morálne dilemy, ale aj o témy súvisiace s generáciami a medzigeneračnými rozdielmi.

Petra Lajčiaková
Autorka pôsobí na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku, kde prednáša ontogenetickú, poradenskú a školskú psychológiu. Zaoberá sa pozitívnou psychológiou a psychológiou morálky, v danej oblasti publikovala viaceré štúdie. Absolvovala výcvik v hlbinnej psychoterapii.

Súhrn: Uvedený text sa zaoberá tematikou súvisiacou s generáciami a generačnými rozdielmi v etických hodnotách. Prináša náhľad na štyri aktuálne aktívne a najpočetnejšie generácie – generáciu Baby Boomers, generáciu X, generáciu Y a generáciu Z. Etické hodnoty v texte rozdeľuje podľa troch dimenzií – na autonómne, spoločenské a spirituálne hodnoty. Spolu so zisteniami z iných výskumov predkladajú autorky aj svoj výskum, ktorým sa prostredníctvom náhľadov pre potreby práce s rodinou pokúsili čo najviac priblížiť, ako môžu rodinní príslušníci medzigeneračne reagovať.